Arabic music
Khalas Samaht - Nawal Al Zoghbi
Nawal Al Zoghbi
Artist :
Nawal Al Zoghbi
Album :
Khalas Samaht
Song :
Khalas Samaht
Duration :
4:09